POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISÓW MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO W LUBLINIE

W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie (dalej jako: MBP) dbamy o Państwa prywatność. Kwestia ochrony danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Dokładamy wszelkich starań by wprowadzone zasady i zabezpieczenia gwarantowały poufność Państwa danych osobowych. Wszelkie dane wykorzystujemy zgodnie z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO).
Zachęcamy do zapoznania się z niniejszą Polityką Prywatności.

Niniejsza Polityka prywatności serwisów MBP ma na celu objaśnienie podstawowych pojęć oraz mechanizmów postępowania z informacjami dotyczących Użytkownika, czyli Państwa. Wprowadzone wyrażenia i zwroty oznaczają:
• dane osobowe – w rozumieniu art. 4 pkt 1) RODO oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej, w sposób bezpośredni lub pośredni, do zidentyfikowania osobie fizycznej;
• RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
• przetwarzanie – w rozumieniu art. 4 pkt 2) RODO oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
• administrator - w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO oznacza administratora danych, a więc podmiot samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych;
• Użytkownik - każda osoba odwiedzająca serwisy MBP.

SPIS TREŚCI

Aby ułatwić Państwu zapoznanie się z interesującą Państwa częścią niniejszej Polityki prywatności, MBP przygotowało dla Państwa spis treści dokumentu. Po kliknięciu w konkretny tytuł mogą Państwo zostać przekierowani do sekcji odpowiadającej Państwa zainteresowaniu:


Kim jesteśmy?
Dane, do których dostęp ma MBP
Użytkownicy serwisów MBP
Formularze subskrypcji Newslettera MBP
Formularze kontaktowe
Fanpage MBP w portalu Facebook

Aplikacja Wirtualna Wędrówka Wirtuozów
Prawa Użytkowników serwisów MBP
Polityka Cookies serwisów MBP
Dodatkowe informacje

KIM JESTEŚMY?


Operatorem i wydawcą serwisów MBP jak również administratorem danych osobowych pozyskanych w ramach prowadzenia serwisów przez MBP jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie z siedzibą przy ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin.
Kontakt z MBP możliwy jest pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; lub numerem telefonu: 81-466-62-00.
MBP wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszelkich sprawach związanych z danymi osobowymi. Kontakt z Inspektorem możliwy jest pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie, na adres korespondencyjny MBP podany powyżej.

DANE, DO KTÓRYCH DOSTĘP MA MBP

Zakres pozyskiwanych danych osobowych przez MBP za pośrednictwem serwisów może być różny w zależności od sposobu korzystania z serwisu przez Użytkownika. MBP może pozyskiwać dotyczące Państwa dane osobowe w następujący sposób:
• poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje: w ramach serwisów udostępniamy wiele różnych formularzy. Może to być formularz Newsletter MBP, mogą to być formularze kontaktowe. Aby zrozumieć jak korzystamy z danych osobowych uzyskanych za pomocą konkretnego formularza, zapraszamy do zapoznania się z odpowiednia, dedykowaną sekcją niniejszej Polityki prywatności;
• automatyczny, podczas korzystania przez Użytkownika z serwisu, poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych Użytkownika plików cookies (tzw. "ciasteczek") oraz gromadzenie logów serwera www (więcej informacji w Polityce Cookies serwisów MBP).
W każdym przypadku, gdy będziemy gromadzić Państwa dane osobowe, poinformujemy Państwa szczegółowo o celu i warunkach ich przetwarzania przez nas.


UŻYTKOWNICY SERWISÓW MBP

JAK I DLACZEGO MBP WYKORZYSTUJE DANE?

Dane użytkowników serwisów MBP są przetwarzane w celach statystycznych i analitycznych, które będą służyć poprawie skuteczności prowadzonych przez nas działań. W zdecydowanej większości takie statystyki tworzone są w oparciu o dane nieosobowe lub dane zanonimizowane. W przypadku, gdy do tego celu będą wykorzystywane dane osobowe, ich przetwarzanie będzie odbywało się w oparciu o konieczność realizacji prawnie uzasadnionego interesu MBP w postaci prowadzenia działań analitycznych i statystycznych mających na celu rozwój MBP (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
W zakresie, w jakim powyższe działania są podejmowane na rzecz realizacji obowiązków statutowych MBP jako biblioteki publicznej, w tym dotyczących organizowanych wydarzeń własnych jak również propagowania dziedzictwa narodowego, nauki i kultury, postawą prawną zbierania danych odczytywanych z plików cookies przez MBP jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.
Dane przetwarzane są w tym celu do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych przez MBP.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

KTO MOŻE MIEĆ DOSTĘP DO DANYCH?


Odbiorcy, którym mogą być ujawnione dane Użytkownika są podmiotami, z którymi MBP zawarła umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w MBP systemów informatycznych. Nie będą one udostępniane innym odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państw trzecich czy organizacji międzynarodowych, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy dane Użytkowników są pozyskiwane za pomocą cookies podmiotów zewnętrznych (tzw. third party cookies), pochodzących z serwerów podmiotów współpracujących z serwisem, które posiadają siedzibę lub centra danych poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dane te mogą być przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), przy czym MBP zapewni poszanowanie prywatności Użytkowników w przypadku przetwarzania danych poza EOG.

 

FORMULARZE SUBSKRYPCJI NEWSLETTERA MBP

JAK I DLACZEGO MBP WYKORZYSTUJE DANE?


Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu przekazywania subskrybowanego Newslettera MBP dla prowadzenia działań promocyjnych i marketingowych, dotyczących działalności statutowej MBP oraz organizowanych wydarzeń własnych jak również propagowania dziedzictwa narodowego, nauki i kultury, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO w związku z przepisami ustawy o bibliotekach.
MBP będzie przetwarzała dane osobowe Użytkownika będącego subskrybentem Newslettera MBP przez okres dystrybucji Newslettera MBP, do czasu zaprzestania prowadzenia tego typu działalności, lub do czasu zgłoszenia przez Użytkownika skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze).
W oparciu o dane Użytkownika będącego subskrybentem Newslettera MBP nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwe przekazywanie Newslettera MBP.

 

KTO MOŻE MIEĆ DOSTĘP DO DANYCH?


Odbiorcy, którym mogą być ujawnione dane Użytkownika są podmiotami, z którymi MBP zawarła umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w MBP systemów informatycznych. Nie będą one udostępniane innym odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państw trzecich czy organizacji międzynarodowych.

 

FORMULARZE KONTAKTOWE

JAK I DLACZEGO MBP WYKORZYSTUJE DANE?

Dane osobowe Użytkownika kierującego zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego MBP będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego zapytanie. Podanie adresu e-mail jest niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, a MBP będzie przetwarzał go w oparciu o realizację prawnie uzasadnionego interesu MBP jako administratora danych, w postaci udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, a zatem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Podanie imienia, nazwiska i numeru telefonu jest dobrowolne, a podając te dane w formularzu wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystywanie w wyżej wskazanym celu przez MBP (zgoda wyrażona poprzez wyraźne działanie potwierdzające w postaci wypełnienia pól fakultatywnych).
MBP będzie przetwarzał dane Użytkownika kierującego zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie w zakresie i przez okres niezbędny dla ustalenia, dochodzenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, mogących mieć związek z komunikacją z użytkownikiem lub odpowiedzią na zapytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia uzyskanie odpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego.
MBP informuje, że w oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

 

KTO MOŻE MIEĆ DOSTĘP DO DANYCH?


Dane Użytkownika kierującego zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego MBP nie będą przedmiotem sprzedaży ani udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianych przepisami prawa. Dane te nie będą również przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

 

FANPAGE MBP W PORTALU FACEBOOK I WTYCZKA FACEBOOK


MBP prowadzi wiele podstron typu fanpage w portalu społecznościowym Facebook. Wykorzystujemy te podstrony do przekazywania najważniejszych informacji o działalności MBP i poszczególnych filii MBP. Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem korzystania z Fanpage’a Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.
MBP wykorzystuje również wtyczkę portalu Facebook w ramach swoich serwisów. Wtyczka umożliwia przekierowanie z serwisu MBP bezpośrednio na Fanpage MBP w portalu Facebook.

 

WSPÓŁPRACA MBP Z FACEBOOK


W związku z brzmieniem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 5 czerwca 2018 r. (Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein przeciwko Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH, sygnatura C-210/16) MBP informuje, że współadministratorem danych osobowych Użytkowników jest również Facebook Ireland Ltd (dalej jako: Facebook).
Z treścią wyroku można zapoznać się na oficjalnej stronie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pod adresem: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=pl&td=ALL&num=C-210/16.
Dodatkowo, w związku z brzmieniem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 lipca 2019 r. (Fashion ID GmbH & Co.KG przeciwko Verbraucherzentrale NRW eV, sygnatura C-40/17) MBP informuje, że współadministratorem danych osobowych osób korzystających z wtyczki Facebook zamieszczonej w serwisach MBP jest Facebook.
Z treścią wyroku można zapoznać się na oficjalnej stronie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pod adresem: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-40/17.
Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie ich przez Facebook, a także prawa i ustawienia dotyczące prywatności można znaleźć w polityce prywatności Facebook: https://www.facebook.com/policy.php.

MBP w ramach współpracy z Facebook częściowo pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Użytkowników, częściowo zaś z profili Użytkowników w portalu społecznościowym Facebook.
1. W zakresie, w jakim MBP pozyskuje dane bezpośrednio od Użytkowników, podanie danych osobowych jest zupełnie dobrowolne, a brak ich podania nie wywołuje żadnych skutków dla Użytkownika. Użytkownik może korzystać z Fanpage oraz strony internetowej MBP nie podając żadnych danych osobowych i pozostając przez cały czas anonimowym (w sytuacji, gdy Użytkownik tylko przegląda Fanpage lub stronę internetową MBP, nie podejmując interakcji z nimi np. za pomocą przycisków „Lubię to” lub „Obserwuj” na Facebooku).
2. W zakresie, w jakim MBP pozyskuje dane Użytkowników z profili w portalu społecznościowym Facebook Użytkowników, ujawnieniu będą podlegały wszystkie dane zamieszczone przez Użytkownika w jego profilu w portalu Facebook, oznaczone jako „Publiczne” lub te, które Użytkownik wyraźnie udostępni za pośrednictwem swojego profilu, oznaczając ustawienia prywatności w taki sposób, że MBP będzie mogło zapoznawać się z nimi. Dane te MBP będzie uzyskiwał od Facebook w oparciu o zgodę Użytkownika (w tym zgodę wyrażoną poprzez wyraźne działanie Użytkownika, tj. użycie przycisków „Lubię to” lub „Obserwuj”) lub w trybie pozyskiwania danych w sposób oczywiście upublicznionych. MBP może również uzyskiwać dane o Użytkownikach w formie anonimowych zestawień statystycznych, przygotowywanych przez Facebook.

 

JAK I DLACZEGO MBP WYKORZYSTUJE DANE?


Dane osobowe ujawniane przez Użytkownika w ramach Fanpage MBP będą przetwarzane przez MBP w celu realizacji prowadzenia działań promocyjnych zmierzających do popularyzacji czytelnictwa tradycyjnego, popularyzacji dóbr kultury oraz aktywizacji społecznej oraz dokumentowania działalności MBP w zakresie prowadzenia działań edukacyjnych oraz popularyzatorskich do celu wykazania spełniania przez MBP obowiązków ustawowych wynikających z ustawy o bibliotekach (art. 6 ust.1 lit. e) RODO). Dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
MBP informuje również, że w związku z funkcjonowaniem portalu społecznościowego Facebook może dochodzić do profilowania Użytkownika, tj. tworzenia profilu zawierającego informacje o zainteresowaniach lub określonych cechach Użytkownika. Niektóre funkcje dostarczane przez Facebook umożliwiają zestawianie danych osobowych Użytkowników i tworzenie z nich statystyk oraz zestawień, które MBP może później wykorzystywać w celu odpowiedniego dopasowania treści udostępnianych Użytkownikom. Jednocześnie informujemy, że decyzje w oparciu o utworzone profile nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 

KTO MOŻE MIEĆ DOSTĘP DO DANYCH?


Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez MBP mogą być dostawcy usług zaopatrujący MBP w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne (w szczególności dostawcy usług teleinformatycznych), dostawcy usług prawnych i doradczych oraz wspierających MBP (w tym: kancelarie prawne, windykacje).
Dane gromadzone przez MBP za pomocą Fanpage będzie przetwarzał również Facebook jako współadministrator danych, w celach i w sposób określony w polityce prywatności Facebook. Dane te mogą być przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), przy czym Facebook zapewni poszanowanie prywatności Użytkowników w przypadku przetwarzania danych poza EOG (dotyczące prywatności można znaleźć w polityce prywatności Facebook: https://www.facebook.com/policy.php).
Dodatkowo dane osobowe ujawniane przez Użytkowników Fanpage jako publiczne będą dostępne dla nieograniczonego grona odbiorców, w tym również dla odbiorców w krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). W związku z tym, że MBP nie ma wpływu na treści publikowane przez Użytkowników na portalu społecznościowym Facebook (możemy je wyłącznie usunąć, jednak tylko w określonych Regulaminem Fanpage MBP okolicznościach) prosimy o rozsądne udostępnianie treści na Fanpage.

INFORMACJE DODATKOWE


Ponieważ w ramach współpracy MBP z Facebook dochodzi do współadministrowania danymi osobowymi, Użytkownik ma prawo do uzyskania wyciągu z ustaleń poczynionych przez Facebook i MBP w zakresie prowadzonego współadministrowania. Wyciąg najważniejszych informacji dostępny jest pod adresem: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.

 

APLIKACJA WIRTUALNA WĘDRÓWKA WIRTUOZÓW

APLIKACJA WIRTUALNA WĘDRÓWKA WIRTUOZÓW

MBP stworzyła aplikację Wirtualna Wędrówka Wirtuozów (dalej jako: aplikacja) jako darmową, udostępnioną aplikację dla użytkowników. Zasady działania i korzystania z aplikacji znajdziesz https://www.mbp.lublin.pl/archiwum/projekty-3/551-wirtualna-wedrowka-wirtuozow

DANE ZAMIESZCZONE W APLIKACJI

Aplikacja co do zasady nie wymaga podawania żadnych danych osobowych. Dane użytkowników jak nazwa użytkownika służą tylko i wyłącznie do utworzenia lokalnego profilu na urządzeniu użytkownika (w pamięci urządzenia). Aplikacja jest desktopowa czyli instalowana bezpośrednio na urządzeniu, komputerze stacjonarnym, laptopie lub smartfonie. Jeżeli użytkownik tworząc login w celu skorzystania z aplikacji zdecyduje się wykorzystać swoje dane osobowe, MBP nie będzie miało dostępu do tych danych osobowych. Dane użytkowników aplikacji w postaci loginów nie są zbierane i przetwarzane przez MBP.

KTO MOŻE MIEĆ DOSTĘP DO DANYCH?

Z uwagi na brak przetwarzania danych przez MBP w ramach usługi, nie występuje żadne ujawnienie danych użytkownika jakimkolwiek odbiorcom.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Wszelkie informacje podawane w trakcie użytkowania aplikacji, takie jak nazwa użytkownika wykorzystywana do utworzenia lokalnego profilu, pozostają zapisane wyłącznie na urządzeniu, na którym jest ona zainstalowana. Oznacza to, że wszelkie dane podane w trakcie korzystania z usługi są tak bezpieczne, jak urządzenie, z którego korzysta użytkownik.

KONTAKT W SPRAWIE APLIKACJI

Jeśli posiadasz jakieś pytania albo sugestie związane z aplikacją, proszę skontaktuj się z nami pod tym adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. MBP dołoży  starań  by  pomóc w trudnościach związanych z korzystaniem z aplikacji, co nie może być poczytywane za zobowiązanie MBP do świadczenia wsparcia technicznego.

 

 

PRAWA UŻYTKOWNIKÓW SERWISÓW MBP

Niezależnie od rodzaju serwisu oraz usług, z jakich korzysta Użytkownik, Użytkownikowi przysługują następujące prawa:
• wycofanie w dowolnym momencie udzielonych zgód, na podstawie których Państwa dane są przetwarzane, przy czym odwołanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem;
• prawo dostępu do danych osobowych;
• prawo żądania zmiany, sprostowania, poprawienia danych osobowych;
• prawo żądania usunięcia danych osobowych;
• prawo żądania o zaprzestanie lub ograniczenie przetwarzania danych;
• prawo do przenoszenia danych;
• prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych,
• wniesienie skargi do organu nadzorczego, monitorującego przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, którym od 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wszelkie zapytania związane z ochroną danych osobowych Użytkownik może kierować na adres Inspektora Ochrony Danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub z wykorzystaniem innych danych kontaktowych wskazanych w sekcji Kim jesteśmy.
Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt na adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treści żądania (tj. chęć dostępu do danych).

 

POLITYKA COOKIES SERWISÓW MBP

CZYM SĄ PLIKI COOKIES (TZW. „CIASTECZKA”)?


Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Każdy indywidualny cookie składa się z czterech podstawowych części:
• nazwa strony WWW: nazwa domeny lub subdomeny, która ustawiła cookie;
• nazwa cookie: cookie ma nazwę, unikatową na stronie, która je ustawiła;
• termin ważności: ważność niektórych plików cookie wygasa po zamknięciu przeglądarki (tzw. cookie sesji), inne cookie zostaną automatycznie usunięte dopiero po osiągnięciu daty ważności, która została ustawiona (tzw. trwałe cookie);
• wartość: to informacje w pliku cookie, których strona WWW używa do „zapamiętania” poprzedniej wizyty.
Więcej informacji o plikach „cookies” można znaleźć na stronie https://www.aboutcookies.org/ lub https://wszystkoociasteczkach.pl/.

 

RODZAJE COOKIES W SERWISACH MBP


Ze względu na okres przechowywania (retencji), pliki „cookies” wykorzystywane przez serwis mogą mieć charakter:
• cookies „sesyjnych” lub „tymczasowych”, związanych z sesją przeglądania serwisu, które przechowywane są na urządzeniu użytkownika do momentu opuszczenia witryny internetowej;
• cookies „trwałych”, zapisywanych na urządzeniu użytkownika i pozostających w pamięci przeglądarki po zakończeniu sesji, o ile nie zostaną one usunięte na żądanie użytkownika;
• cookies podmiotów zewnętrznych (tzw. third party cookies), pochodzące z serwerów podmiotów współpracujących z serwisem.
Ze względu na cel ich wykorzystywania, pliki cookies wykorzystywane przez serwis mogą mieć charakter:
• niezbędny do właściwego funkcjonowania strony i jej poszczególnych elementów;
• funkcjonalny, umożliwiające witrynie zapamiętywanie wyborów dokonanych na stronach serwisu, w tym zapamiętywanie haseł użytkownika wykorzystywanych do logowania do konta użytkownika;
• wydajnościowy, których celem jest gromadzenie informacji o tym, jak są wykorzystywane strony internetowe;


• analityczny, wykorzystywane w celach statystycznych.

JAK I DLACZEGO MBP KORZYSTA Z COOKIES?


W ramach swoich serwisów MBP wykorzystuje różne technologie cookies. Aby uzyskać informacje o tym, jakie dokładnie cookies są dystrybuowane w ramach określonego serwisu, należy skorzystać z ustawień przeglądarki, z której Państwo korzystacie.
MBP nie łączy danych eksploatacyjnych oraz informacji zawartych w plikach cookies z żadnymi innymi danymi, w których posiadanie wejdzie lub do których może mieć dostęp.

 

ZARZĄDZANIE COOKIES


Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień w zakresie zarządzania plikami cookies. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies, które zostały dotychczas zapisane. Jeśli Użytkownik nie chce, by pliki cookies były zapisywane na jego urządzeniu w przyszłości, może zmienić ustawienia przeglądarki. MBP informuje, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z serwisów.
Więcej informacji:
w przeglądarce Chrome
w przeglądarce Firefox
w przeglądarce Internet Explorer
w przeglądarce Opera
w przeglądarce Safari
w przeglądarce Microsoft Edge

DODATKOWE INFORMACJE


W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, w tym również w przypadku chęci skorzystania z któregokolwiek z praw przysługujących Państwu jako osobom, których dane dotyczą, bardzo prosimy o kontakt z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w sekcji Kim jesteśmy.
Zmiany w niniejszej Polityce prywatności będą wprowadzane poprzez dokonanie zmiany jej treści i zamieszczenie zaktualizowanej treści w serwisie.