§1


1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z Fanpage’a Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie a także prawa i obowiązki Użytkownika oraz prawa i obowiązki Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie z siedzibą przy ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin (dalej: MBP) związane z administrowaniem grupą.
2. Przed rozpoczęciem korzystania z Fanpage’a Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Podejmując jakiekolwiek czynności w ramach Fanpage’a MBP Użytkownik potwierdza, że zaznajomił się z treścią niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

 

§2

Zwroty użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:
1. Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z Fanpage’a MBP;
2. MBP – Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie z siedzibą przy ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin;
3. Fanpage – podstrona na portalu społecznościowym Facebook zarządzaną przez MBP, dostępną pod adresem URL https://www.facebook.com/mbplublin/, za pomocą której MBP prowadzi działania promocyjne zmierzające do popularyzacji czytelnictwa tradycyjnego, popularyzacji dóbr kultury oraz aktywizacji społecznej oraz dokumentowania działalności MBP w zakresie prowadzenia działań edukacyjnych oraz popularyzatorskich do celu wykazania spełniania przez MBP obowiązków ustawowych wynikających z ustawy bibliotekach;
4. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która odwiedza i korzysta z Fanpage’a, w szczególności poprzez skorzystanie z funkcji „Lubię to” lub „Obserwuj” oraz poprzez dodawanie własnych Treści w ramach Fanpage’a;
5. Treści – wszelkie komentarze, wypowiedzi, materiały, informacje i dane (tekstowe, graficzne, audio, audiowizualne bądź wyrażone w inny sposób) umieszczane na Fanpage’u;
6. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

§3

1. MBP umożliwia za pomocą Fanpage wymianę informacji i doświadczeń związanych z główną działalnością MBP, w tym również dotyczących popularyzacji czytelnictwa tradycyjnego, popularyzacji dóbr kultury oraz aktywizacji społecznej (Użytkownikami dzielącymi się doświadczeniami w kontakcie z MBP).
2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Fanpage’a w sposób zgodny z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, zasadami współżycia społecznego oraz celami utworzenia Fanpage’a.
3. Użytkownik jest odpowiedzialny za prawdziwość, prawidłowość i kompletność Treści umieszczanych przez niego na Fanpage’u. Użytkownik ponosi również odpowiedzialność za dostarczanie Treści naruszających prawa osób trzecich, ich dobra osobiste oraz prawa własności intelektualnej.
4. Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymania się od wszelkiej działalności mogącej zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Fanpage’a, w szczególności do niedostarczania treści mających na celu godzenie w dobre imię oraz wizerunek MBP, oraz niedostarczania Treści naruszających prawa osób trzecich, naruszających ich dobra osobiste oraz prawa własności intelektualnej.
5. Zabrania się zamieszczania Treści o charakterze komercyjnym, reklamowym lub wydarzeń niezwiązanych z głównym celem Fanpage’a. Ponowna publikacja usuniętego wpisu tego samego Użytkownika będzie równoznaczna z zablokowaniem dostępu do Fanpage’a dla tego Użytkownika.
6. Zabrania się zamieszczania Treści o charakterze w szczególności rasistowskim, homofonicznym, seksistowskim, obrażające inne narodowości, religie, rasy ludzkie, czy też zawierające wulgaryzmy.
7. Zabrania się zakładania fałszywych kont lub podszywania pod inne osoby.
8. Każda Treść niezwiązana z głównym celem Fanpage’a może zostać usunięta. MBP zastrzega sobie prawo do usunięcia lub ukrycia wpisów naruszających niniejszy Regulamin, jak również wszystkich Treści, co do których występować mogą zastrzeżenia co do zgodności z prawem, przyjętymi normami i zasadami współżycia społecznego.
9. MBP nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem korzystanie z Fanpage’a. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie na Fanpage’u Treści.

 

§4

1. Administratorem danych osobowych ujawnianych przez Użytkowników Fanpage’a jest MBP. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez MBP można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
2. Dane osobowe podane przez Użytkownika będą przetwarzane dla prowadzenia działań promocyjnych zmierzających do popularyzacji czytelnictwa tradycyjnego, popularyzacji dóbr kultury oraz aktywizacji społecznej oraz dokumentowania działalności MBP w zakresie prowadzenia działań edukacyjnych oraz popularyzatorskich do celu wykazania spełniania przez MBP obowiązków ustawowych wynikających z ustawy o bibliotekach (art. 6 ust.1 lit. e) RODO). Dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
3. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także prawo do przenoszenia danych.
4. Użytkownik może zapoznać się z pełną informacją dotyczącą przetwarzania jego danych osobowych w związku z korzystaniem z Fanpage pod adresem URL. Zasady dotyczące przetwarzania danych Użytkowników przez MBP zostały określone w naszej Polityce Prywatności.
5. Powyższe pozostaje bez uszczerbku dla statusu Facebook jako administratora danych osobowych użytkowników portalu Facebook i usługobiorców produktów Facebook. Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie ich przez Facebook, a także prawa i ustawienia dotyczące prywatności można znaleźć w polityce prywatności Facebook: https://www.facebook.com/policy.php.