Czytelnicy na krańcu świata - konkurs podróżniczy / do 30 września

Adres:

Filia nr 2 MBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie
ul. Peowiaków 12
Lublin

Kategoria:

Inne

Informacja o cenie

Wydarzenie bezpłatne

Świat jest jak książka. Ci, którzy nie podróżują, czytają jedynie pierwszą stronę.

 

Tych, którym bliskie są słowa św. Augustyna, a także wszystkich miłośników letnich wyjazdów, zapraszamy do udziału w konkursie na najciekawsze wspomnienie z wakacyjnej podróży. Organizatorem konkursu jest Filia nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie.

 

Aby wziąć udział w konkursie, należy w terminie do 30 września dostarczyć do Filii nr 2 MBP w Lublinie relację z tegorocznej podróży zagranicznej w postaci tekstu oraz 3–5 zdjęć wykonanych w miejscu pobytu. Tekst powinien być autorskim dziełem uczestnika konkursu.

 

Tekst powinien obejmować nie mniej niż pół strony i nie więcej niż dwie strony znormalizowanego maszynopisu (Times New Roman, wielkość czcionki – 12, interlinia – 1,5).

 

Tekst oraz zdjęcia należy przesłać drogą mejlową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., dostarczyć do biblioteki osobiście w formie wydruku lub też wysłać pocztą na adres: Filia nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie, ul. Peowiaków 12.

Zgłoszenie powinno zawierać tekst oraz zdjęcia.

Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich będących czytelnikami Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie.

 

 

Nagrody:

I miejsce – nagrody książkowe oraz voucher dla dwóch osób do kawiarni Cyngwajs przy ul. Szewskiej 1 w Lublinie

II miejsce – nagrody książkowe

III miejsce – nagrody książkowe

 

Regulamin konkursu "Czytelnicy na krańcu świata"

 

I. Cele konkursu

 

 1. Popularyzacja czytelnictwa.
 2. Rozwijanie zainteresowania podróżami.
 3. Popularyzacja amatorskiej działalności literackiej w środowisku lokalnym.
 4. Promocja biblioteki jako miejsca integracji osób o wspólnych zainteresowaniach.

 

II. Organizator konkursu

 

 1. Organizatorem konkursu jest Filia nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie z siedzibą przy ul. Peowiaków 12, zwana w dalszej części Organizatorem.
 2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.

 

III. Uczestnicy konkursu

 

 1. W konkursie mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie.
 2. Uczestnik konkursu musi być czytelnikiem MBP.

 

IV. Czas trwania konkursu. Nagrody

 

 1. Konkurs będzie realizowany w terminie od 1 września do 15 października 2022 r.
 2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 30 września 2022 r. Laureatów wyłoni Komisja Konkursowa składająca się z pracowników Organizatora.
 3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
 4. Przekazanie nagród nastąpi do 15 października 2022 r.
 5. Laureaci otrzymają następujące nagrody:b) II miejsce – nagrody książkowe,
 6. Laureaci zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród drogą mejlową lub telefonicznie.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia puli nagród.
 8. c) III miejsce – nagrody książkowe.
 9. a) I miejsce – nagrody książkowe oraz voucher dla dwóch osób do kawiarni Cyngwajs położonej przy ul. Szewskiej 1 w Lublinie,

 

V. Zadanie konkursowe

 

 1. Każdy uczestnik konkursu musi dostarczyć samodzielnie napisaną relację z podróży zagranicznej oraz komplet 3–5 zdjęć wykonanych w miejscu pobytu.
 2. Tekst powinien mieć objętość od pół strony do dwóch stron znormalizowanego maszynopisu (Times New Roman, wielkość czcionki –12, interlinia – 1,5).
 3. Teksty można dostarczać w formie elektronicznej (wysyłając je na adres mejlowy biblioteki: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub w formie wydruku w formacie A4 przyniesionego osobiście do biblioteki lub też wysyłając pocztą na adres Filia nr 2 MBP w Lublinie, ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin. Zdjęcia należy wysłać do biblioteki na podany adres e-mail lub dostarczyć na nośniku (płyta CD lub pendrive).
 4. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jeden tekst i tylko jeden komplet zdjęć.
 5. Prace konkursowe należy dostarczyć w terminie do 30 września.
 6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji prac konkursowych na swojej stronie interentowej oraz w mediach społecznościowych.

 

VI. Dane osobowe

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 2. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane na podstawie zgody czyli art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w okresie jej obowiązywania, wyrażonej przez samego Uczestnika lub przedstawiciela ustawowego, w celach związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Konkursu, zgodnie z Regulaminem konkursu, w szczególności w celu jego organizacji i rozstrzygnięcia.
 3. Po zakończeniu konkursu zgłoszenia zawierające dane osobowe zostaną zniszczone przez Organizatora. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane do czasu rozstrzygnięcia Konkursu i przekazania nagród laureatom lub do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie, a po tym czasie zostaną usunięte. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych powoduje brak możliwości dalszego udziału w Konkursie, nie będzie miało jednak wpływu na legalność przetwarzania danych przez jej odwołaniem.
 4. Zgromadzone dane osobowe Uczestników nie będą podlegały dalszemu przetwarzaniu, ani poddawane profilowaniu, nie będą również w oparciu o nie podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany. Dane nie będą udostępniane odbiorcom zewnętrznym, za wyjątkiem uprawnionych na mocy przepisów prawa oraz podmiotów współpracujących z Organizatorem w oparciu o zawarte umowy.
 5. Uczestnik, w każdej chwili, ma możliwość odwołania udzielonej zgody, bądź żądania usunięcia danych z bazy Organizatora. Uczestnikowi przysługuje również prawo dostępu do danych, możliwość ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych. Aby skorzystać z tych uprawnień należy skontaktować się z wyznaczonym przez Organizatora Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 6. Uczestnik ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane w sposób sprzeczny z przepisami.

Mapa