XIV Miejski Konkurs Recytatorski / I etap do 18 października

Data:

poniedziałek, 18 październik 2021

Adres:

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Peowiaków 12
Lublin

Kategoria:

Inne

Informacja o cenie

bezpłatnie

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie ogłasza XIV MIEJSKI KONKURS RECYTATORSKI

I Cele konkursu
1. Popularyzacja literatury polskiej.
2. Kształtowanie wrażliwości na piękno i bogactwo języka literackiego.
3. Doskonalenie warsztatowych umiejętności recytatorów.
4. Inspirowanie młodego pokolenia do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

II Zasady uczestnictwa
1. Recytatorzy występują w dwóch kategoriach wiekowych:
młodzież klas VII-VIII szkół podstawowych
młodzież szkół ponadpodstawowych


2. Repertuar recytatora stanowi: jeden Julii Hartwig i jeden dowolnie z zakresu literatury polskiej XX i XXI wieku, opublikowany w książce lub periodyku literackim.
Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.


3. Placówki szkolne i pozaszkolne mogą zgłosić maksymalnie ośmiu recytatorów.
W przypadku dużej liczby chętnych, prosimy o przeprowadzenie eliminacji środowiskowych. Zgłoszenie odbywa się poprzez dostarczenie Karty Uczestnika oraz Oświadczenia RODO podpisanego przez rodzica/prawnego opiekuna w nieprzekraczalnym terminie do 18 października 2021 r. pod adresem: Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Dział Instrukcyjno–Metodyczny, II piętro budynku Centrum Kultury, ul. Peowiaków 12, p. 235, 20-007 Lublin lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Do udziału w Konkursie mogą zostać zgłoszeni wyłącznie uczniowie, których rodzice/prawni opiekunowie wyrażą zgodę na uczestnictwo dziecka w Konkursie.
Jeżeli Uczestnik ukończył 16 lat, zgodnie z własną wolą wyraża zgodę na publikację podstawowych danych i wizerunku oraz ich wykorzystanie w celach informacyjnych i marketingowych związanych z działalnością Organizatora Konkursu.
W związku ze zgłoszeniem Uczestnika nauczyciel (instruktor) wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych i komunikowanie się z nim w sprawach związanych z Konkursem,
w tym z wykorzystaniem drogi elektronicznej lub telefonicznej.


4. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Uczestnik ma prawo zrezygnować w każdym czasie z udziału w Konkursie. W celu rezygnacji należy złożyć pisemne oświadczenie.


5. Udzielone w czasie zgłaszania do Konkursu zgody są ważne w trakcie jego realizacjii w przyszłości pod warunkiem braku zmiany celu przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, żądania usunięcia danych, żądania zaprzestania przetwarzania danych lub wycofania zgody.


6. W celu organizacji Konkursu Organizator pozyskuje od Uczestników oraz nauczycieli (instruktorów) dane osobowe w zakresie wskazanym w Karcie Uczestnika.


7. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z organizacją Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Lublinie przy ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin. Dane osobowe (zgodnie z Kartą Uczestnika) gromadzone są w oparciu o zgłoszenie, dokonane za zgodą rodziców/prawnych opiekunów. Bez podania danych nie jest możliwy udział w Konkursie. Zbierane są one przez Organizatora wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji Konkursu. Będą przetwarzane na podstawie zgody, w okresie jej obowiązywania.
Nie będą podlegały dalszemu przetwarzaniu, ani poddawane profilowaniu, nie będą również w oparciu o nie podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany. Dane nie będą udostępniane odbiorcom zewnętrznym, w tym do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Udzielający zgody, w każdej chwili, ma możliwość jej odwołania, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, bądź żądania usunięcia danych z bazy Organizatora. W przypadku skorzystania z tego prawa nie będzie możliwy udział w Konkursie. Wraz z odwołaniem zgody i rezygnacją z uczestnictwa w Konkursie dane osoby zgłoszonej będą przetwarzane wyłącznie jako archiwalne, zgodnie z procedurami obowiązującymi u Organizatora. Osobie, której dane dotyczą, jej rodzicowi/prawnemu opiekunowi przysługuje również prawo dostępu do danych, możliwość ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych oraz złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Administrator danych osobowych powołał osobę nadzorującą prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

III Kryteria oceny
Oceny prezentacji konkursowych dokona Jury, powołane przez organizatora, według
następujących kryteriów:
- dobór repertuaru,
- dostosowanie tekstów do możliwości wykonawczych i interpretacyjnych recytatora,
- interpretacja utworów,
- kultura mowy,
- ogólny wyraz artystyczny.
Członkowie Jury upoważnieni są przez Organizatora do dostępu do danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją Konkursu, zobowiązani są również do zachowania stanu poufności informacji i danych pozyskanych w związku z realizacją zadań w Jury.

 

IV Przebieg konkursu

10 września – 17 października 2021 – I etap eliminacji w szkołach, bursach, ośrodkach szkolno-wychowawczych, domach kultury, świetlicach i klubach osiedlowych.
do 18 października – przyjmowanie zgłoszeń uczestników II etapu, wyłonionych w eliminacjach środowiskowych.
28 października 2021 – II etap eliminacji wyłaniający kandydatów na laureatów Konkursu. Sala prób nr 1 Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”,
ul. Peowiaków 12 (I piętro w budynku Centrum Kultury).
1 grudnia 2021 – III etap eliminacji – finał miejski – Koncert Laureatów połączony z wręczeniem nagród. Sala Czarna (I piętro) Centrum Kultury, ul. Peowiaków 12.

 

V Nagrody
Nagrody rzeczowe i wyróżnienia będą przyznawane w poszczególnych grupach wiekowych (uczniowie szkół podstawowych, uczniowie szkół ponadpodstawowych). Wszyscy uczestnicy otrzymają też pamiątkowe dyplomy.

Lista osób nagrodzonych i wyróżnionych w eliminacjach zostanie opublikowana na stronie internetowej MBP: www.mbp.lublin.pl z zachowaniem zasad dotyczących
legalności publikacji danych.

Dokumenty związane z organizacją Konkursu, tj. Regulamin Konkursu, Karta Uczestnika i Oświadczenie RODO dostępne są na stronie wskazanej powyżej.

 

Biuro Organizacyjne
XIII Miejskiego Konkursu Recytatorskiego

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
Dział Instrukcyjno-Metodyczny
II piętro w budynku Centrum Kultury, p. 235
ul. Peowiaków 12
20-007 Lublin,

 

tel: 81 466-62-00
81 466-62-89

fax: 81 466-62-49

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.mbp.lublin.pl

 

MATERIAŁY DO POBRANIA

regulamin.doc

karta_uczestnika.doc

OŚWIADCZENIE_RODO.odt

 


Mapa