Regulamin Korzystania z Publicznych Punktów Dostępu do Internetu w Filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

§1
1. Regulamin Korzystania z Publicznych Punktów Dostępu do Internetu w Filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie zwany dalej Regulaminem określa warunki korzystania z publicznych punktów dostępu do Internetu usytuowanych w lokalach Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie zwanej dalej Biblioteką.
2. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
 • 1) PIAP – publiczny punkt dostępu do internetu, powszechnie dostępne stanowisko komputerowe znajdujące się w lokalu Biblioteki;
 • 2) Użytkownik – osoba która zgłosiła chęć korzystania z PIAP-u, zapoznała się i wyraziła zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu;
 • 3) przetwarzanie danych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych, takie jak transmitowanie, zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie;
 • 4) niepożądane dane, oprogramowanie – to wszelkiego typu dane, oprogramowanie, skrypty i ingerencje mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu informatycznego czy użytkownika komputera.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§2
1. PIAP-y w Bibliotece przeznaczone są do:
 • 1) celów edukacyjnych i naukowych (np. poszukiwań bibliograficznych, pisania referatów, prac naukowych, rozszerzania wiedzy przedmiotowej, gromadzenia informacji do konkursów, olimpiad przedmiotowych);
 • 2) propagowania, promocji kultury i sztuki;
 • 3) kontaktów z instytucjami publicznymi;
 • 4) wspierania aktywności osób niepełnosprawnych;
 • 5) aktywizacji społeczno – zawodowej Użytkownika.
2. Obowiązuje zakaz wykorzystywania PIAP-ów do:
 • 1) wykonywania czynności naruszających prawo polskie, a w szczególności prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych;
 • 2) uzyskiwania lub prób uzyskiwania nieuprawnionego dostępu do systemów informatycznych, odbierania, wysyłania, rozsyłania niepożądanych danych;
 • 3) celów zarobkowych;
 • 4) celów rozrywkowych;
 • 5) przetwarzania danych przy użyciu oprogramowania lub usług do komunikacji w czasie rzeczywistym (np. czat, irc, komunikatory internetowe, bramki sms);
 • 6) przetwarzania danych o charakterze erotycznym, rasistowskim, wulgarnym, rażącym uczucia, naruszającym dobre obyczaje.

§3
1. Użytkownik ma prawo do jednorazowego 60 minutowego dostępu do PIAP-u w ciągu doby.
2. Za zgodą pracownika Biblioteki reguły określonej w ust.1 nie stosuje się w przypadku braku innych Użytkowników chętnych do korzystania z PIAP-ów.
3. Po zapoznaniu się z Regulaminem, Użytkownik ma obowiązek wylegitymowania się aktualnym dokumentem tożsamości. Czas i cel korzystania Użytkownik wpisuje do zeszytu odwiedzin i poświadcza własnoręcznym, czytelnym podpisem.
4. Przy PIAP-ie może znajdować się jeden Użytkownik. W wyjątkowych przypadkach oraz za zgodą pracownika Biblioteki przy stanowisku może przebywać Użytkownik wraz z osobą towarzyszącą.
5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego pracy.
6. Użytkownik musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i oprogramowania.
7. Użytkownik zobowiązany jest do:
 • 1) korzystania ze sprzętu i oprogramowania stanowiącego wyposażenie stanowiska zgodnie z jego przeznaczeniem i udzielanymi przez pracownika Biblioteki wskazaniami;
 • 2) ochraniania PIAP-u przed uszkodzeniem lub zniszczeniem;
 • 3) zgłaszania pracownikowi Biblioteki wszelkich uszkodzeń lub nieprawidłowości w pracy PIAP-u;
 • 4) rozpoczęcia pracy zalogowaniem się, a zakończenia pracy wylogowaniem się z systemu informatycznego;
 • 5) korzystania wyłącznie z zainstalowanego oprogramowania;
 • 6) sprawdzenia własnego nośnika danych oprogramowaniem antywirusowym.
8. Użytkownikowi zabrania się:
 • 1) wykonywania czynności mogących zakłócić funkcjonowanie PIAP-u;
 • 2) włączania, wyłączania, podłączania, montażu, demontażu sprzętu;
 • 3) podłączania, rozłączania okablowania;
 • 4) dokonywania samodzielnych napraw;
 • 5) instalowania, reinstalowania, deinstalowania oprogramowania oraz dokonywania zmian w konfiguracji istniejącego oprogramowania (w tym systemowego);
 • 6) korzystania z nośnika na którym oprogramowanie antywirusowe wykryło niepożądane dane;
 • 7) pobierania plików (w tym programów komputerowych) bez zgody pracownika Biblioteki.

§4
1. Biblioteka udostępnia PIAP-y w swoich filiach bibliotecznych w godzinach ich otwarcia.
2. Pracownik Biblioteki jest zobowiązany poinformować każdego Użytkownika o zasadach logowania i wylogowania.
3. Pracownik Biblioteki, jeśli aktualnie dysponuje czasem, udziela pomocy w zakresie obsługi PIAP-u.
4. Pracownik Biblioteki jest uprawniony do zbierania, w celach statystycznych, danych dotyczących Użytkownika: wieku, wykształcenia, rodzaju usług i informacji stanowiących przedmiot jego zainteresowania.
5. W szczególnych przypadkach pracownik Biblioteki może, z powodów naruszenia przepisów Regulaminu, przerwać pracę Użytkownika i uniemożliwić mu dostęp do PIAP-u.
6. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za przetworzenie danych Użytkownika lub zniszczenie nośnika danych spowodowanych działaniem oprogramowania, niepożądanego oprogramowania, sprzętu, działalnością innych Użytkowników, uzyskaniem nieuprawnionego dostępu z sieci Internet.

§5
1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za działania, których skutkiem jest naruszenie obowiązujących przepisów prawa oraz Regulaminu.
2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za działania osoby mu towarzyszącej.
3. Za wszelkie uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo Użytkownik. Jeśli jest on niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą opiekunowie prawni.
4. Nie stosowanie się do warunków Regulaminu powoduje zakaz korzystania z PIAP-u na okres wskazany przez pracownika Biblioteki.
5. Użytkownikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Biblioteki.
6. W przypadku sporu powstałego między Użytkownikiem a Biblioteką strony zobowiązują się rozstrzygnąć go na drodze polubownej.
7. W przypadku niemożności osiągnięcia ugody, spory będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.


Zatwierdzono decyzją Dyrektora
z dnia 27.12.2005 r.

Regulamin korzystania z Punktów Dostępu do Internetu do pobrania tutaj.

Klauzula informacyjna (RODO)

Rok Jubileuszowy 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości

2018 Rokiem Ireny Sendlerowej

2018 Rok Zbigniewa Herberta

2018 Rok Praw Kobiet

Rok Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka

logo_miejsce_przyjazne_seniorom.jpg

Ośrodek Książki Obrazkowej

Inspiracje plus

Lublin 700 lat
Fundusze strukturalne - Serwis Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Strona utrzymywana na serwerze zakupionym dzięki finansowemu wsparciu przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego