Regulamin

Miejskiej Biblioteki Publicznej

im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

Postanowienia ogólne
§ 1
Regulamin Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie określa prawa oraz obowiązki użytkowników korzystających z jej zbiorów.
§ 2
Ilekroć w tekście mowa jest o:
a) „Bibliotece” oznacza to Miejską Bibliotekę Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie,
b) „Regulaminie” oznacza to Regulamin Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima
Łopacińskiego w Lublinie.
§ 3
1. Czytelnik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i przestrzegania zawartych w nim postanowień.
2. Czytelnik nie stosujący się do postanowień Regulaminu może być pozbawiony czasowo lub całkowicie prawa do korzystania z usług Biblioteki. Decyzję o czasowym lub całkowitym pozbawieniu prawa do korzystania z usług Biblioteki podejmuje kierownik filii. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Biblioteki.
3. Czytelnik jest zobowiązany korzystać ze zbiorów bibliotecznych w sposób, który nie narusza praw autorskich.
§ 4
Bibliotekarz udziela informacji związanych z zasadami korzystania z usług Biblioteki, zbiorów, katalogów oraz wszelkich innych informacji dotyczących książek, doboru lektury i zestawień literatury na interesujący czytelnika temat.
§ 5
1. W Bibliotece obowiązuje cisza.
2. Zabrania się korzystania z telefonów komórkowych w pomieszczeniach Biblioteki.
§ 6
Biblioteka nie odpowiada za przedmioty pozostawione przez czytelnika bez opieki.
§ 7
Jeśli czytelnik nie korzysta z Biblioteki przez okres 4 lat, to jego konto czytelnicze zostaje anulowane.
§ 8
Wszelkie uwagi i dezyderaty dotyczące działalności wypożyczalni lub czytelni można zgłaszać bezpośrednio lub drogą korespondencyjną:
– Kierownikowi filii,
– Dyrekcji Biblioteki.
§ 9
Czytelnik może wnieść dobrowolną wpłatę na potrzeby Biblioteki.
Zapisy do Biblioteki
§ 10
Prawo do bezpłatnego korzystania z Biblioteki mają osoby posiadające zameldowanie na terenie Polski.
§ 11
1. Od czytelników może być pobrana zwrotna kaucja w wysokości 20 (dwadzieścia) złotych od książki lub innego dokumentu, która zabezpiecza roszczenia Biblioteki związane z  przetrzymaniem, niezwróceniem lub utratą materiałów bibliotecznych przez czytelnika.
2. Kaucja może być zwiększona decyzją kierownika filii bibliotecznej w przypadku wypożyczania cenniejszych zbiorów. Czytelnik odbierający kaucję jest zobowiązany do zwrotu pokwitowania
wpłaconej kwoty. Kaucja jest zwracana w ciągu dwóch dni od momentu zawiadomienia o rezygnacji z usług Biblioteki.
§ 12
1. Prawo do korzystania z Biblioteki czytelnik nabywa z chwilą zapisania się.
2. Do Biblioteki czytelnicy zapisywani są na podstawie aktualnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, zawierającego informację o numerze PESEL czytelnika.
3. Przy zapisie do Biblioteki zbierane są następujące dane:
a) nazwisko,
b) imiona,
c) data urodzenia,
d) imiona rodziców,
e) numer PESEL,
f) zawód wykonywany,
g) nazwa i adres szkoły,
h) adres zameldowania stałego, w przypadku jego braku adres zameldowania czasowego,
i) adres do korespondencji,
j) adres e-mail (jeśli czytelnik chce otrzymywać informacje z Biblioteki – o terminie zwrotu dokumentu, o zarezerwowanych dokumentach itp.).
4. W przypadku osoby niepełnoletniej na zapisanie się do Biblioteki wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego, który ponosi odpowiedzialność za osobę niepełnoletnią. Opiekun prawny składa na zgłoszeniu oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności za wypełnienie zobowiązań wobec Biblioteki.
5. Przy zapisie osoby niepełnoletniej zbierane są informacje dotyczące czytelnika wymienione w ust. 3 oraz następujące dane opiekuna prawnego:
a) nazwisko,
b) imiona,
c) adres zameldowania stałego, w przypadku jego braku adres zameldowania czasowego,
d) adres do korespondencji,
e) numer PESEL
f) seria i numer aktualnego dokumentu tożsamości zawierającego informację o numerze PESEL
6. Czytelnik, a w przypadku osoby niepełnoletniej także opiekun prawny, własnoręcznym podpisem na karcie zapisu zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.
7. Dane osobowe gromadzone i przechowywane przez Bibliotekę wykorzystywane są wyłącznie do celów statystycznych oraz w sprawach związanych z egzekwowaniem zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych. Cel i sposób gromadzenia danych jest zgodny z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
§ 13
Czytelnik jest zobowiązany powiadomić Bibliotekę o każdorazowej zmianie swoich danych zawartych w karcie zapisu, danych osoby poręczającej lub za którą poręcza (nazwisko, adres
zameldowania, adres do korespondencji, adres e-mail, nazwa i adres szkoły).
§ 14
1. Czytelnik zapisany do filii z wypożyczaniem komputerowym otrzymuje nieodpłatnie kartę biblioteczną. Czytelnik jest obowiązany posługiwać się kartą biblioteczną przy wypożyczeniu materiałów bibliotecznych.
2. Czytelnik posiadający kartę czytelnika może korzystać ze wszystkich filii z wypożyczaniem komputerowym.
§ 15
1. Czytelnik nie może udostępnić karty bibliotecznej do korzystania innej osobie.
2. W uzasadnionych przypadkach w razie wątpliwości co do osoby czytelnika pracownik Biblioteki może zażądać okazania dokumentu tożsamości przez osobę posługującą się kartą biblioteczną.
§ 16
Czytelnik jest odpowiedzialny za wszystkie wypożyczenia dokonane przy użyciu jego karty bibliotecznej.
§ 17
1. Czytelnik jest zobowiązany do ochrony karty bibliotecznej przed utratą lub zniszczeniem. Zgubienie lub zniszczenie karty należy niezwłocznie zgłosić w filii w celu zastrzeżenia karty
bibliotecznej.
2. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się kartą biblioteczną przez osoby trzecie, do czasu zgłoszenia zastrzeżenia karty przez jej właściciela.
§ 18
W razie utraty lub zniszczenia karty bibliotecznej na wniosek czytelnika wydawany jest duplikat karty bibliotecznej. Za wydanie duplikatu karty bibliotecznej pobiera się od czytelnika opłatę
w wysokości 5,00 (pięć) złotych.
Wypożyczanie zbiorów
§ 19
1. W wypożyczalniach obowiązuje system wolnego dostępu do półek.
2. Wypożyczać można jednocześnie 4 dokumenty (bez względu na nośnik informacji: książka, CD, MP3, VCD itp.) na okres nie dłuższy niż:
a) książki, książki mówione – 30 dni,
b) filmy – 3 dni,
c) muzyka, dokumenty elektroniczne – 7 dni.
§ 20
1. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonego dokumentu, jeżeli nie ma na niego zapotrzebowania ze strony innych czytelników lub ustalić krótszy okres wypożyczenia, jeśli
stanowi on szczególnie poszukiwaną pozycję.
2. Dopuszcza się udzielenie dwukrotnej prolongaty zwrotu dokumentu, jeśli dokument ten nie jest zamówiony lub zarezerwowany przez innego czytelnika. Prolongata nie zostanie udzielona, gdy w dniu zgłaszania prośby o prolongatę, czytelnik Biblioteki nie zwrócił w terminie innych materiałów bibliotecznych lub ma nieuregulowane inne zobowiązania wobec Biblioteki.
3. Prośbę o prolongatę należy zgłosić najpóźniej w dniu terminu zwrotu wypożyczonej pozycji.
4. Po dokonaniu dopuszczalnych prolongat dokument należy zwrócić.
5. Czytelnikowi, który ma nieuregulowane zobowiązania wobec Biblioteki, można odmówić prawa do korzystania ze zbiorów bibliotecznych.
§ 21
1. Dodatkowe potwierdzenie wypożyczenia zbiorów może stanowić rewers.
2. Wypożyczone książki czytelnik zwraca dyżurującemu bibliotekarzowi. Czytelnik powinien sprawdzić stan swojego konta i zgłosić ewentualne wątpliwości.
Udostępnianie zbiorów
§ 22
1. Zbiory zgromadzone w czytelni lub w księgozbiorze podręcznym udostępniane są czytelnikom na miejscu.
2. Materiały biblioteczne udostępnia się po okazaniu dowodu tożsamości lub karty bibliotecznej. Czytelnik wpisuje do zeszytu odwiedzin swoje imię i nazwisko oraz tytuły dokumentów i czasopism.
3. Bieżące numery czasopism udostępniane są na miejscu. Archiwalne numery czasopism mogą być wypożyczane na zewnątrz na okres ustalony przez kierownika filii w zależności od zapotrzebowania na poszczególne tytuły. Biblioteka nie gromadzi roczników czasopism.
§ 23
1. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest wypożyczenie zbiorów przeznaczonych do udostępniania na miejscu na czas ściśle określony przez bibliotekarza (tzw. wypożyczenie krótkoterminowe). Bibliotekarz może odmówić takiego wypożyczenia.
2. Jeśli czytelnik wypożycza dokument na zewnątrz powinien okazać dokument tożsamości w celu spisania danych, potwierdzić wypożyczenie dokumentu i ustalony termin zwrotu czytelnym
podpisem w zeszycie wypożyczeń lub na rewersie, podać aktualny numer telefonu kontaktowego, zwrócić dokument w wyznaczonym terminie lub wcześniej, jeśli bibliotekarz zgłosi telefonicznie taką potrzebę.
3. Czytelnikowi, który nie dotrzyma terminu zwrotu, dokumenty przeznaczone do korzystania na miejscu nie będą wypożyczane do domu.
Przetrzymywanie zbiorów
§ 24
1. Czytelnik zobowiązany jest oddać wypożyczone zbiory w terminie określonym w § 19 ust. 2 Regulaminu.
2. W przypadku gdy czytelnik nie zwraca w terminie wypożyczonych zbiorów i nie reaguje na ponaglenia pracowników Biblioteki o ich zwrot, Biblioteka dochodzi swych roszczeń poprzez:
a) upomnienie na piśmie,
b) obciążenie kosztami wysłania upomnienia,
c) konieczność zapłacenia przez czytelnika ustalonej w Regulaminie opłaty za przetrzymanie,
d) zablokowanie konta,
e) trwałe lub okresowe pozbawienie prawa korzystania z Biblioteki,
f) przekazanie sprawy do postępowania windykacyjnego.
3. Czytelnik, który przetrzymuje zbiory biblioteczne otrzymuje dwa upomnienia zwykłe. Jeśli mimo to czytelnik uporczywie uchyla się od zwrotu dokumentów, Biblioteka może wysłać upomnienie polecone z potwierdzeniem odbioru.
4. Wysokość kosztów upomnienia ustalona jest na podstawie aktualnej ceny usług pocztowych i kosztów druku.
5. Czytelnik jest zobowiązany zwrócić wypożyczone dokumenty w regulaminowym terminie niezależnie od tego, czy otrzymał e-maila (tylko filie z wypożyczaniem komputerowym) oraz upomnienie. Pisemne upomnienie oraz e-mail jest informacją dla czytelnika o naruszeniu przez niego zasad Regulaminu.
§ 25
1. Za przetrzymanie wypożyczonych dokumentów ponad termin określony w § 19 ust. 2 Regulaminu Biblioteka pobiera opłaty w kwocie 0,50 zł od dokumentu za każdy rozpoczynający się tydzień po terminie zwrotu z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Za przetrzymanie wypożyczonych multimediów ponad termin określony w § 19 ust. 2 Regulaminu Biblioteka pobiera dodatkowo opłaty w kwocie 3 zł od dokumentu za każdy rozpoczynający się dzień po terminie zwrotu.
3. Opłata za przetrzymanie materiałów bibliotecznych nie jest naliczana za czas zamknięcia filii, w której zbiory te zostały wypożyczone, o ile wcześniej nie został przekroczony termin zwrotu.
§ 26
Jeżeli czytelnik, pomimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę, odmawia zwrotu dokumentu lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka ma prawo zablokować jego konto w całej sieci, jednocześnie dochodząc swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
§ 27
W przypadku czytelnika niepełnoletniego upomnienia wysyłane są do opiekuna prawnego.
Zagubienie, zniszczenie lub uszkodzenie zbiorów
§ 28
1. Czytelnik jest zobowiązany odpowiedzialnie obchodzić się z wypożyczonymi zbiorami, powinien zabezpieczyć je przed wszelkimi uszkodzeniami i zniszczeniem.
2. Czytelnik i bibliotekarz powinni zwrócić uwagę na stan zbiorów przed ich wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia powinny być odnotowane przez bibliotekarza w opisie dokumentu.
§ 29
1. Czytelnik odpowiada za szkodę spowodowaną niezwróceniem, zniszczeniem lub zagubieniem materiałów bibliotecznych.
2. W przypadku niezwrócenia, uszkodzenia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych czytelnicy zobowiązani są do naprawienia wyrządzonej szkody w jednej z następujących form:
a) odkupić egzemplarz tego samego tytułu - tego samego lub nowszego wydania,
b) dostarczyć inny dokument znajdujący się w sprzedaży i wskazany przez Bibliotekę,
c) zapłacić stosowną kwotę odszkodowania za zagubione albo zniszczone dokumenty w wysokości określonej przez bibliotekarza w oparciu o aktualną cenę rynkową.
3 Za kwoty wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki, Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.
5. Niezależnie od dokonanego sposobu uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki, czytelnik nie nabywa własności do niezwróconych materiałów bibliotecznych.
Przepisy końcowe
§ 30
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 czerwca 2012 r.
2. Traci moc dotychczasowy Regulamin obowiązujący w Bibliotece.

Zatwierdzono decyzją Dyrektora z dnia 19 czerwca 2012 r.

Regulamin Biblioteki do pobrania tutaj.


2017 Rok Marszałka Józefa Piłsudskiego

Rok Josepha Conrada

logo_miejsce_przyjazne_seniorom.jpg

Ośrodek Książki Obrazkowej

Inspiracje plus

Lublin 700 lat
Fundusze strukturalne - Serwis Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Strona utrzymywana na serwerze zakupionym dzięki finansowemu wsparciu przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego